Vodoinštalatérske práce

Poskytujeme kompletné vodoinštalatérske práce a vodoinštalatérske opravy. Ponúkame vám naše služby, a to od zaobstaranie potrebného materiálu cez montáž, rekonštrukciu a servis rozvodov, montáž zdravotechniky a sanity, až po výmenu vodovodných batérii a ventilov.

Našou pracovnou náplňou je tiež montáž záhradnej a zavlažovacej techniky, výmena bytových stúpačiek, výmena vodomerov a servis v oblasti vodovodných prípojok. Ponúkame vám tiež poradenstvo v danej oblasti.

Vodoinštalatérske práce realizované našou firmou Vám zaručia spokojnosť a ušetria náklady.

Vodoinštalatérske práce – poradíme Vám …

Potrubné rozvody na teplú a studenú vodu sú neodmysliteľnou súčasťou každej stavby. Pri stavbe nového domu je dobré venovať náležitú pozornosť ich projektovaniu, pretože od rozumného umiestnenia závisí bezproblémová prevádzka a čiastočne aj úspora energie.

Rozvody teplej a studenej vody

Pri výstavbe hrubej stavby domu vynechávame otvory a prestupy pre rozvody – ide o prvé vodoinštalatérske práce. Ich premysleným umiestnením sa vyhneme prácnemu vŕtaniu či vyrezávaniu do múra. Táto etapa je zložitejšia pri rekonštrukcii vzhľadom na to, že hrubá stavba je už postavená a máme tak menšiu možnosť ovplyvniť rozmiestnenie spotrebičov teplej vody či vodovodných batérií. Osvedčeným riešením je situovanie kuchyne, kúpeľne a WC blízko seba, respektíve nad sebou, čím minimalizujeme dĺžku rozvodov teplej vody, a tým výrazne ušetríme spotrebu energie. Z toho vyplýva, že aj zariadenie na ohrev vody by malo byť umiestnené tak, aby dĺžka rozvodov teplej vody bola čo najkratšia.

Domová prípojka a vodomer

Väčšina domácností je zásobovaná vodou z verejného vodovodu a napojená na verejnú kanalizáciu. Ak toto riešenie pre nás nie je prístupné alebo nám z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, je možné napájať dom z vlastnej studne, vybudovať si vlastnú čističku odpadových vôd, čím sa staneme nezávislí od vodární a kanalizácií.
Vodovodná prípojka je časť potrubia od verejného vodovodu až tesne za vodomer. Každá domácnosť by mala mať len jednu prípojku a trasa prípojky by mala byť priamočiara so spádom minimálne 0,3 % k verejnému vodovodu. Minimálna hĺbka pod upraveným terénom je 1,2 až 1,6 metra. Prípojka musí mať v mieste napojenia na verejný vodovod osadený ventil (prípojkový uzáver).
Meranie spotreby vody je zabezpečené vodomerom, ktorý je umiestnený v podpivničených budovách maximálne 2 metre od obvodového muriva a v nepodpivničených sa osadzuje do šachty v budove alebo mimo nej. Za vodomerom musí byť nainštalovaný mechanický filter. Pred vodomer je osadený uzáver, dôležitý pri kontrole alebo výmene vodomeru. Za uzáverom je výtoková armatúra pre kontrolu funkcie spätnej armatúry, ktorá je inštalovaná na vnútornom vodovode. Za ňou je umiestnená výtoková armatúra pre odvodnenie potrubia.

Minimálna svetlosť potrubia prípojky, v závislosti od materiálu je:
oceľová rúra – DN 32
medená rúra – 35 mm (vonkajší priemer)
plastová rúra – 40 mm (vonkajší priemer)

Možné je inštalovať  zariadenia aj na dodatkovú úpravu vody, napríklad na zníženie obsahu vápnika, či rôzne iné filtre, podľa potreby a na základe výsledku laboratórneho rozboru vody. Výhodou je aj umiestnenie vodovodných a kanalizačných rozvodov do jednej šachty.

Kúrenárske práce

Kúrenárske práce

V oblasti kúrenárskych prác vám zaobstaráme dodávku potrebného materiálu. Náplňou našej práce je tiež montáž, rekonštrukcia a oprava kúrenárskych rozvodov (meď, kov, plast, hliník-plast), montáž vykurovacích telies a podlahových konvektorov.

Súčasťou práce je odborná inštalácia etážového a podlahového vykurovania, montáž meracej a regulačnej techniky a montáž kotolní. Radi vám poradíme pri výbere materiálu a pri samotnej montáži.

Kúrenárske práce v našom podaní znamenajú Vašu dlhodobú spokojnosť a ušetrené finančné prostriedky.

Kúrenárske práce – poradíme Vám:

V zimnom období sa zdroje tepla nezastavia. Pre vytvorenie komfortného vnútorného prostredia je dôležitá tepelná pohoda, no náklady s ňou spojené nie sú o nič menej dôležité. Aby ste ušetrili, treba pristúpiť k hospodárnemu vykurovaniu a dodržiavaniu základných zásad.

Rýchly prehľad

Majitelia bytov a rodinných domov. Čo by ste mali vedieť? Zvoľte si správny spôsob šírenia tepla! Na radiátory namontujete termohlavice, budú udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti bez zbytočného prekurovania, jednotlivé miestnosti treba vykurovať podľa účelu a potreby, v zime vetrajte nárazovo a veľmi intenzívne. Tepelné straty znížite vhodnou izoláciou. Nezabúdajte na pravidelný servis kotlov.
Miera úspory
Možná úspora tepla pri namontovaní nových moderných okien sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25%. Nastavenie správnej teploty v jednotlivých miestnostiach a využívaním termohlavíc je stupeň úspor 15%. Úspora tepla pri zateplení domu sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25%. Pri dodržiavaní správnych zásad pri vykurovaní a investície do zateplenia je možné dosiahnuť až 40% úspory.
Návratnosť investície
Rekonštrukcia kúrenia a namontovanie regulačných ventilov prináša úspory 20 – 25% pri návratnosti približne 2 roky. Zateplenie a výmena okien prináša rovnaké úspory 20 – 25% pri návratnosti 10 rokov.

Náklady na vykurovací systém možno rozdeliť na:
investičné: teda náklady spojené s výberom, nákupom, inštaláciou a pripojením vykurovacieho systému,
prevádzkové: ktoré platíme pravidelne za vstupné energie (elektrickú energiu, zemný plyn, iné palivo) a za pravidelnú údržbu.

Zatiaľ čo investičné náklady sú jednorazovou záležitosťou, prevádzkové ovplyvňujú rozpočet domácnosti dlhodobo. V priemere predstavujú investičné náklady 3-4 násobok ročných nákladov na prevádzku. V našich podmienkach má preto najväčší potenciál v oblasti úspor hospodárne vykurovanie.

Realizácie kotolní (plynová kotolňa a 300 kW plynová kotolňa)